• 191009 security
    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Podmínky užívání

Obchodní podmínky

Tyto webové stránky na adrese www.fashion-arena.cz (dále „naše Stránky") jsou provozovány společností Via FAOC s.r.o., se sídlem Zamenhofova 440, Praha 10 – Štěrboholy, 108 00 – Praha 10, IČO: 02214041

Váš přístup na naše Stránky a jejich používání podléhá a řídí se všemi platnými zákony a předpisy a těmito obchodními podmínkami (dále „tyto Podmínky"). Tyto Podmínky si pečlivě přečtěte. Pokud s nimi nesouhlasíte, naše Stránky nepoužívejte.

1. Dostupnost a chyby.

Přístup na naše Stránky se poskytuje a jejich používání se povoluje dočasně. Stránky nebudou vždy dostupné a mohou na nich být určité chyby. Nemáme povinnost aktualizovat informace obsažené na našich Stránkách. Vyhrazujeme si právo měnit, upravovat, mazat, pozastavit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, naše Stránky (nebo jakoukoliv jejich část či části) a/nebo informace či materiály, které jsou prostřednictvím našich Stránek (nebo jakékoliv jejich části či částí) k dispozici, s předchozím upozorněním nebo bez něj. Naše Stránky v jejich aktuální podobě a v rozsahu povoleném zákonem, bez jakýchkoliv záruk či podmínek.

2. Vlastnictví.

Není-li uvedeno jinak, jsou naše Stránky, včetně jejich designu, textu, obsahu, uspořádání dalších souvisejících záležitostí, chráněny autorským právem a dalšími platnými právními zákony na ochranu duševního vlastnictví a my jsme vlastníkem nebo držitelem licence na veškeré duševní vlastnictví a dalších vlastnických práv na naše Stránky nebo v souvislosti s nimi. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Zveřejnění našich Stránek nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoliv práva na naše Stránky nebo v souvislosti s nimi. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách nezískáváte žádná práva, nároky ani podíly na Stránkách či v souvislosti s nimi.

3. Používání našich Stránek z vaší strany.

Poskytujeme vám omezené právo na přístup a používání našich Stránek pro vlastní potřebu. Nesmíte: reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, předávat, distribuovat ani jinak využívat naše Stránky, včetně jejich obsahu, k jakýmkoliv komerčním účelům, aniž byste si od nás obstarali předchozí povolení; vytvářet sbírky seznamů našich výrobků, popisů nebo cen; odvozeně využívat naše Stránky nebo jejich obsah; stahovat nebo kopírovat informace ve prospěch jiné obchodní činnosti; nebo používat data mining, roboty či podobné metody shromažďování dat a extrakční nástroje.

Můžete si tisknout kopie a stahovat výtahy částí našich Stránek k osobnímu použití. Nesmíte měnit tištěné ani digitální kopie materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat ilustrace, fotografie, video ani audio nahrávky či grafické prvky odděleně od doprovodného textu.

Nesmíte zneužívat naše Stránky tak, že byste na ně vědomě nahrávali viry nebo jiné škodlivé materiály, včetně technologicky škodlivých materiálů, pokoušeli se získat neoprávněný přístup k naší Stránce nebo ji napadnout prostřednictvím útoku typu denial of service nebo distributed denial of service. V případě takového chování vás ohlásíme příslušným orgánům. Přístup nebo naše Stránky či k informacím a materiálům, které jsou na nich k dispozici, nebo jejich používání může být v určitých zemích či jurisdikcích zakázáno zákonem. Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů a předpisů země, ze které přistupujete na naše Stránky.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit váš přístup na naše Stránky (nebo jejich část), pokud dojdeme k závěru, že naše Stránky používáte způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami, a pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete nějakou část našich Stránkách v rozporu s těmito Podmínkami, musíte dle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste si pořídili.

4. Registrace.

Čas od času můžeme uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali, omezit přístup na naše Stránky (nebo jejich část). Pokud se u nás zaregistrujete, abyste mohli používat sekce s omezeným přístupem (například registrace do našeho členského programu), registrujete se jako soukromý uživatel našich Stránek. Přístup do sekcí s omezeným přístupem probíhá v rámci našich bezpečnostních postupů přes váš identifikační kód uživatele (dále „ID uživatele"), heslo a jakýkoliv jiný údaj. Umožníme vám přístup do sekcí s omezeným přístupem našich Stránek za těchto podmínek: • ke dni registrace vám není méně než 18 let; • musíte se svým ID uživatele a heslem nakládat jako s důvěrnými informacemi, nesmíte je vyzradit nikomu jinému, nikdo jiný je nesmí používat pro přístup na naše Stránky; • veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou přesné; • nebudete úmyslně vytvářet další registrační účty s cílem zneužívat funkce našich Stránek nebo jiné uživatele; a • nebudete se vydávat za jiného uživatele.

Mnoho údajů, které jste nám poskytli v členské sekci našich Stránek, můžete zobrazovat a aktualizovat.

Pokud nebudete dodržovat tyto Podmínky, zejména pokud jde o výše uvedené povinnosti podle článku 5 těchto Podmínek, můžeme kdykoliv vaše ID uživatele či heslo deaktivovat či jinak vám zrušit přístup.

5. Obsah našich Stránek.

Žádná část našich Stránek nepředstavuje v žádné jurisdikci nabídku k nákupu či prodeji výrobků a/nebo služeb. Naše Stránky jsou pouze informativní. Všechny údaje, popisy a ceny výrobků a/nebo služeb a další informace o nich, které se objeví na našich Stránkách, jsou pouze obecné povahy. Neručíme za to, že konkrétní výrobek a/nebo služba, která se objeví na našich Stránkách, je nebo bude skladem v příslušném centru v okamžiku, kdy si daný výrobek a/nebo službu budete chtít koupit.

Budeme s náležitou péčí dbát na to, aby všechny informace byly v okamžiku, kdy jsou nahrány na naše Stránky, platné, avšak přesto mohou být nepřesné a neúplné a mohou se měnit. Proto vám doporučujeme, abyste si informace týkající se prodejců ověřili přímo u prodejce, a v rozsahu uvedeném v článku 10 těchto Podmínek neodpovídáme za ztráty, které vám vyplynou z toho, že jste se spoléhali na informace uvedené na Stránkách.

6. Materiály předkládané uživateli.

Uživatelé našich Stránek mohou zveřejňovat příspěvky či komentáře nebo předkládat jiné materiály ke zveřejnění v různých sekcích našich Stránek, včetně chatu, nástěnky, fotogalerií a dalších interaktivních sekcí. Neschvalujeme, neprosazujeme, nepodporujeme, nemotivujeme ani nesouhlasíme s obsahem, komentáři či jinými materiály zveřejněnými nebo předkládanými uživateli, které zveřejňujeme. Tento obsah, komentáře či jiné materiály jsme před zveřejněním neprošetřovali, nesledovali ani nekontrolovali z hlediska přesnosti, úplnosti či souladu s platnými zákony a nařízeními. Nepřijímáme odpovědnost za tento obsah, komentáře a materiály ani v souvislosti s nimi. Pokud se objeví podezření na nepřípustný obsah předložený uživateli, okamžitě takový obsah odstraníme.

Pokud zveřejníte obsah nebo komentáře nebo jinak předložíte materiály ke zveřejnění v jakékoliv sekci našich Stránek, včetně fotografií: • poskytujete nám nevýhradní, trvalý, bezúplatný, celosvětový souhlas tento obsah, komentáře nebo materiály v jakémkoliv formátu, včetně tištěného a elektronického, používat, reprodukovat, zveřejňovat, opětovně zveřejňovat, převádět a šířit (a poskytovat dílčí souhlasy s jejich použitím, reprodukcí, zveřejněním, opětovným zveřejněním, převáděním a šířením); • zajistíte, že takový obsah, komentář nebo materiál nebude protizákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický ani vulgární a nebude představovat ani vybízet k chování, které by bylo považováno za trestný čin nebo porušení zákonů, a nesmíte zveřejňovat materiály, které mají záměrně rozhněvat jiné uživatele; • za žádný zveřejněný obsah, komentáře ani materiály nedostanete zaplaceno; • zajistíte, že tento obsah, komentáře nebo materiál je vaše vlastní originální dílo a že vlastníte autorská i ostatní související práva; • pokud je materiál fotografie nebo grafika, musí být fotografie pořízena nebo grafika vytvořena přímo vámi nebo musíte mít povolení či jiné oprávnění od jejího vlastníka, a dále si musíte zajistit souhlas všech osob na fotografii / v grafice, které lze jasně rozpoznat; a • zveřejníme vaše jméno u každé fotografie či grafiky, kterou nám předložíte, avšak případné komentáře, které k nim přidáte, můžeme upravit nebo vymazat.

Zveřejnění obsahu, komentářů nebo materiálů, včetně fotografií či grafiky, které nám poskytnete nebo předložíte, je na našem uvážení. Vyhrazujeme si právo doplňovat nebo mazat text nebo grafiku (včetně úprav fotografií či grafiky) a odmítnout, pozastavit, ukončit nebo jinak zamezit zveřejnění takového obsahu, komentářů či materiálů. S výjimkou osobních údajů (se kterými bude nakládáno v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů) je a bude veškerý materiál, který nám zašlete, považován za nedůvěrný a bez zákonné ochrany.

Souhlasíte s tím, že nám poskytnete náhradu za veškeré závazky třetích stran, nároky, náklady, ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku zveřejnění jakéhokoliv obsahu, komentářů nebo materiálů, jež nám zašlete nebo předáte.

7. Soutěže.

Čas od času můžeme na naší Stránce inzerovat a organizovat soutěže. Na takové soutěže se budou vztahovat konkrétní podmínky. Dbejte na to, abyste si tyto podmínky a pravidla pro soutěž, do které se přihlásíte nebo které se jinak zúčastníte, důkladně přečetli, protože z nich mohou vyplývat smluvní povinnosti.

8. Webové stránky třetích stran.

Naše Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované nepříbuznými společnostmi a osobami (dále „Stránky třetích stran"). Tyto odkazy jsou určeny pouze k poskytnutí dalších informací. Pokud na našich Stránkách uvedeme odkaz na Stránky třetích stran, neznamená to, že tyto Stránky třetích stran nebo jejich obsah či použití, popř. použití výrobků a/nebo služeb poskytovaných jejich prostřednictvím, schvalujeme, podporujeme nebo za ně přijímáme odpovědnost. Neodpovídáme za škody či ztráty způsobené tím, že tyto Stránky třetích stran použijete nebo se na ně spoléháte; odkazy na Stránky třetích stran používáte na vlastní riziko. Když navštívíte Stránky třetích stran, budou se na vás vztahovat všechny jejich podmínky a zásady, které byste si měli pročíst. Když jsme na naše Stránky přidali tyto odkazy, nekontrolovali jsme přesnost a úplnost Stránek třetích stran ani jejich soulad s platnými zákony a předpisy. Pokud budeme upozorněni na jakýkoliv nepřípustný obsah v souvislosti se Stránkami třetích stran, příslušné odkazy okamžitě ze svých Stránek odstraníme.

Máme dohodu s pečlivě vybranými podniky, které vám mohou prodávat výrobky nebo služby přes Stránky třetích stran, na které je na našich Stránkách odkaz, popř. na kterých je naše značka nebo informace o propojení s námi, například v případě dárkových poukazů Fashion Arena Prague Outlet. Když se přes odkaz dostanete na některé takové Stránky třetích stran, mohou být stále orámovány našimi Stránkami nebo obsahovat naši značku a jevit se jako součást naší Stránky. Mějte ale na paměti, že takové výrobky a služby jsou prodávány jiným podnikem. I když takové podniky pečlivě vybíráme, neodpovídáme za výrobky a služby, které nabízejí a prodávají, takže byste si měli pročíst veškeré podmínky těchto Stránek třetích stran a veškerých výrobků a služeb, které nabízejí.

9. Odkazy na naše Stránky.

Můžete vytvořit odkaz na naše Stránky z jiných webových stránek nebo dokumentu bez našeho předchozího písemného souhlasu za předpokladu, že takový odkaz: nevytvoří rámec ani jiné prostředí prohlížeče či ohraničení okolo obsahu našich Stránek; nenaznačuje, že podporujeme vaše výrobky nebo služby nebo výrobků či služby na webových stránkách, na kterých umístíte odkaz na naše Stránky, popř. na výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici; nezobrazí ochranné známky používané na našich Stránkách bez našeho souhlasu nebo bez souhlasu vlastníka těchto ochranných známek; není umístěn na webových stránkách, jejichž obsah je protizákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý, obscénní, pornografický či vulgární nebo by mohl představovat či vybízet k chování, jež by bylo považováno trestný čin nebo porušení jakéhokoliv zákona; a nevylíčí nás, naše přidružené společnosti nebo podniky, se kterými spolupracujeme (nebo jejich výrobky či služby), lživým, zavádějícím, hanlivým či jinak urážlivým způsobem. Nesete výhradní odpovědnost za webové stránky, na které umístíte odkaz na naše Stránky, a za veškerá učiněná prohlášení či dojmy, které ohledně našich Stránek vytvářejí. Dále nesete výhradní odpovědnost za informování osob, které získávají přístup na naše Stránky přes váš odkaz, o těchto Podmínkách. Vyhrazujeme si právo požadovat odstranění veškerých odkazů na naše Stránky, které vytvoříte z jiných webových stránek nebo dokumentu v rozporu s těmito Podmínkami.

10. Omezení odpovědnosti.

Z vlastní iniciativy a jménem našich přidružených společností, zaměstnanců, poradců či třetích stran, které jsme najali, omezujeme naši odpovědnost vyplývající nebo související s přístupem nebo používáním našich Stránek nebo jiných webových stránek, na které obsahují odkaz (ať již na základě smlouvy, nedbalosti, deliktu, přísné odpovědnosti nebo na jiném základě) pro veškeré následující ztráty: • ztráty z nedostupnosti Stránek nebo technických chyb na Stránkách; • ztráta dat; • ztráty způsobené útokem typu denial of service, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem; • ztráty příjmu nebo zisku nebo předpokládaných úspor; a • ztráty vyplývající z okolností mimo naši přiměřenou kontrolu a ztráty, který nejsou rozumně předvídatelné v rozsahu stanovené v tomto ustanovení následovně: Odpovídáme za vám způsobené škody pouze v rozsahu, ve kterém: • jsme takové škody způsobili v důsledku neoprávněného záměru nebo hrubé nedbalosti; nebo • jsme způsobili úraz nebo onemocnění v důsledku neoprávněného záměru nebo nedbalosti; nebo • porušujeme základní smluvní povinnost v důsledku neoprávněného záměru nebo nedbalosti.

Základní smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, které jsou nezbytné ke splnění účelu smlouvy.

11. Náhrada škody.

Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti odškodníte a budete nás v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy krýt před veškerými nároky, závazky, ztrátami, výdaji či požadavky souvisejícími s porušením těchto Podmínek z vaší strany.

12. Volba práva a jurisdikce.

Naše Stránky spravujeme a provozujeme z naší pobočky v České republice. Tyto Podmínky a všechny záležitosti, které vyplývají nebo souvisejí s těmito Podmínkami nebo našimi Stránkami, včetně jejich obsahu, se řídí českým právem. České soudy mají nevýlučnou soudní pravomoc pro řešení sporů vzniklých z těchto Podmínek nebo používání našich Stránek nebo v souvislosti s nimi.

13. Obecná ustanovení.

Tyto Podmínky obsahují úplnou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání našich Stránek. Žádné prohlášení, tvrzení či podnět, ústní ani písemný, obsažený v těchto Podmínkách (které mohou být průběžně aktualizovány) není závazný pro vás ani pro nás. Výše uvedené se nevztahuje na jednotlivé písemně uzavřené dohody.

Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane protizákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle zákonů jakékoliv jurisdikce, zůstanou zbývající ustanovení těchto Podmínek v plné platnosti a účinnosti.

14. Dotazy nebo stížnosti.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, můžete zkontaktovat náš právní tým, který můžete kontaktovat e-mailem na sprava.centra@fashion-arena.cz.