• 191009 security
    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Obchodní podmínky VIP programu

Datum: 4. dubna 2018

Tyto obchodní podmínky ("Obchodní podmínky") upravují členství v našem VIP programu (“VIP program”). Registrací k odběru newsletteru Fashion Arena Prague Outlet (“Centrum”) se stáváte členem našeho VIP programu.  

Před vstupem do VIP programu si prosím pečlivě přečtěte tyto Obchodní podmínky. Vstupem do VIP programu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

VIP program Centra je provozován a poskytován společností Via FAOC s.r.o. (IČO 022 14 041) se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 216782. Označení "my" nebo "nás" použitá v těchto Obchodních podmínkách se vztahují k tomuto subjektu.

Správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v rámci VIP programu je společnost Via Manco (UK) Limited, společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii pod identifikačním číslem 08686315, se sídlem 20 Air Street, Londýn W1B 5AN, Velká Británie. 

Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na www.fashion-arena.cz, poskytují další informace o správci osobních údajů v rámci VIP programu a o tom, jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a používány v rámci VIP programu.

VIP program může čas od času nabízet členům různé výhody, jako např. možnost účastnit se akcí a soutěží, přístup do VIP místnosti Centra (pokud je k dispozici), pozvánky na Private sales, VIP Day Pass, VIP poukázky nebo kupony, stejně tak jako speciální nabídky (samostatně označovány jako “Benefit" a společně jako “Benefity”). Benefity mohou podléhat dalším/dodatečným obchodním podmínkám. Před přijmutím těchto Benefitů si prosím pečlivě přečtěte jejich další/dodatečné obchodní podmínky. Přijetím Benefitu vyjadřujete svůj souhlas s těmito dalšími/dodatečnými obchodními podmínkami.

Máme právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit a, pokud se rozhodnete stát členem VIP programu, budeme Vás informovat emailem o všech změnách. Aktuální znění Obchodních podmínek je dostupné na www.fashion-arena.cz a dále je k dispozici v informačním centru Fashion Arena Prague Outlet (“Informační centrum”). Pokud nebudete se změnami provedenými v těchto Obchodních podmínkách souhlasit, informujte nás prosím neprodleně emailem na adrese Marketing.Prague@viaoutlets.com. Pokud budete pokračovat ve využívání Vašeho členství ve VIP programu, vyjadřujete tím svůj souhlas s aktuálnější verzí Obchodních podmínek.

Pokud navrhneme změnu Obchodních podmínek, která by Vás mohla významným způsobem ovlivnit, můžeme po Vás vyžadovat výslovný souhlas s touto změnou.

Pokud nevyjádříte Váš souhlas se změnou, ohledně které Vás kontaktujeme (nebo pokud nás kontaktujete s tím, že nesouhlasíte se změnou, o které jsme Vás informovali), bude Vaše členství ve VIP programu zrušeno a účast ukončena.

Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu stane nezákonným, neplatným nebo neúčinným, neovlivní to platnost zbylé části těchto Obchodních podmínek a takové ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude ve všech ohledech v souladu se zákonnými požadavky a bude se svým obsahem co nejvíce podobat nahrazenému ustanovení.

1.     Benefity VIP programu

Za předpokladu, že jste nám poskytli Vaši e-mailovou adresu a souhlasili se zasíláním marketingové komunikace z naší strany, můžete jako člen VIP programu čas od času obdržet různé výhody, jako například možnost účastnit se akcí a soutěží, přístup do VIP místnosti Centra (pokud je k dispozici), pozvánky na Private Sales, VIP poukázky, kupony a speciální nabídky, jakož i VIP Day Pass, které Vás v určitý den opravňují ke slevám na vybrané zboží v Centru. VIP Day Pass je platný pouze v den, kdy Vám jej vydáme.

2.     Členství ve VIP programu

Jak se stát členem VIP programu

Chcete-li se stát členem VIP programu, musíte být ve věku 18 let a starší a mít platnou e-mailovou adresu, abychom s Vámi mohli komunikovat o Vašem členství. VIP program je určen pouze pro osobní použití jeho členy.

Chcete-li se připojit k VIP programu, můžete se přihlásit prostřednictvím webových stránek Centra přihlášením se k zasílání newsletteru Centra na adrese www.fashion-arena.cz nebo registrováním v Informačním centru na základě VIP pozvánky, kterou jste obdrželi prostřednictvím některého turistického partnera Centra.

Členství ve VIP programu Vám poskytujeme zdarma a nepožadujeme po Vás, abyste nakupovali jakékoli produkty či služby.

Členství ve VIP programu závisí zcela na našem uvážení, a proto můžeme žádost z jakéhokoli důvodu odmítnout. Jednotlivec může mít v jeden okamžik pouze jedno aktivní členství ve VIP programu. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo ukončit další členství anebo sloučit vícečetné členství. Vyhrazujeme si právo sledovat počet členů v každé domácnosti a právo zrušit jakékoli členství, u kterého budeme mít podezření, že je duplicitní.

Ukončení členství a zrušení VIP programu

Členství ve VIP programu můžete kdykoliv ukončit zasláním emailu na adresu Marketing.Prague@viaoutlets.com. VIP program lze ukončit i odhlášením odběru marketingové komunikace od naší společnosti.

Jako člen VIP programu máte povinnost nás informovat o veškerých změnách Vašich osobních údajů v souvislosti se členstvím.  Změny Vašich osobních údajů nám můžete sdělit prostřednictvím emailu na adresu Marketing.Prague@viaoutlets.com. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu jakýchkoliv Benefitů (jako např. VIP voucherů, kuponů nebo speciálních nabídek), která byla způsobena kvůli Vašim neaktuálním nebo nepřesným osobním údajům.

Jsme oprávněni VIP program kdykoli ukončit, a to na základě našeho vlastního uvážení a bez udání důvodu.

Vaše členství ve VIP programu můžeme kdykoliv ukončit v případě, že: (i) dojde ke zrušení VIP programu, (ii) jsme důvodně přesvědčeni, že porušujete Obchodní podmínky, nebo (iii) jsme důvodně přesvědčeni, že jednáte nevhodným, zavádějícím nebo agresivním způsobem nebo způsobem, který je podvodný nebo nezákonný.

Na základě našeho výlučného uvážení jsme oprávněni kdykoliv změnit, odmítnout vydat, odebrat nebo zrušit benefity VIP programu (jako VIP vouchery, kupony nebo speciální nabídky).

3.     Naše a Vaše odpovědnost

Benefity obdržíte na vlastní odpovědnost. Neneseme odpovědnost za jejich ztrátu způsobenou nedostatečnou úschovou, včetně ztracených nebo ukradených VIP Day Pasů.

Benefity, které obdržíte, nelze převést (pokud tak není výslovně uvedeno v konkrétní nabídce), koupit, prodat nebo s nimi jinak obchodovat. Lze vždy využít pouze jeden Benefit a nelze jej kombinovat s jinými Benefity.

Všechny Benefity je možné využít pouze v časově omezeném období, po jehož uplynutí již není jejich využití nebo opětovné vydání možné. Ztracené Benefity nebudou opětovně vydány. Benefity je možné uplatnit pouze na příslušných místech.

Mnoho Benefitů, o kterých Vás informujeme, je nabízeno spolupracujícími značkami nebo obchodníky samotnými. Neneseme (vyjma zákonných ustanovení): (i) žádnou odpovědnost za nabídky poskytované spolupracujícími značkami nebo obchodníky a/nebo (ii) záruky ohledně zboží (včetně, ale nejenom, jeho kvality), které můžete v rámci nabídky získat od spolupracujících značek nebo obchodníků. Nejste oprávněni vznášet vůči nám nebo tomuto VIP programu jakékoliv nároky v případě, že spolupracující značka nebo obchodník nedodrží svou nabídku.

Naše odpovědnost, ať už založená na přičitatelném neplnění, nezákonném jednání nebo jakýchkoliv jiných důvodech, nepřekročí částku 500 EUR.

Nic v těchto Obchodních podmínkách nevylučuje nebo nelimituje naši odpovědnost za: (i) smrt nebo ublížení na zdraví způsobené nedbalým nebo úmyslným jednáním, (ii) podvodné jednání nebo (iii) jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena dle zákona.

4.     Zásady ochrany osobních údajů, cookies a používání našich webových stránek

Budeme chránit soukromí členů VIP Programu a využívat osobní údaje pouze v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese www.fashion-arena.cz, abyste zjistili, jak jsou vámi poskytnuté osobní údaje shromažďovány a používány v rámci VIP programu. Dohoda mezi námi vyžaduje, abychom zpracovávali vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Přečtěte si prosím také naše Zásady týkající se cookies, které jsou k dispozici na adrese www.fashion-arena.cz, abyste zjistili, jak v rámci VIP programu používáme cookies, a Podmínky užívání naší webové stránky na www.fashion-arena.cz, abyste zjistili, jak funguje www.fashion-arena.cz a podmínky, za kterých můžete webové stránky navštívit a používat je.

  • Jak Vás můžeme kontaktovat a jak nás můžete kontaktovat vy
  • Rozhodné právo a místní příslušnost

Čas od času Vás budeme kontaktovat emailem, s využitím Vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Pokud si nebudete dále přát od nás dostávat marketingovou komunikaci, budete chtít ukončit VIP program nebo nás budete chtít informovat o změně Vašich osobních údajů souvisejících s členstvím, kontaktujte nás na emailové adrese Marketing.Prague@viaoutlets.com.

Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem a podléhají výlučné pravomoci obecných soudů České republiky.